IS Plate

Informacioni sistem za vođenje poslovanja kompanija koje radnike plaćaju na osnovu rezultata njihovog rada.

IS Plate omogućava funkcionalnosti:

Informacioni sistem za unapređenje i povećanje efikasnosti Vašeg poslovanja. IS Plate će Vam dati jasniju sliku poslovanja i doprinijeti efiksnijem donošenju odluka.